SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENŢĂ A PERSOANELOR VARIAŞ

PROGRAM DE LUCRU
LUNI: 08:00-16:00
MARŢI: 08:00-16:00
MIERCURI: 08:00-16:00
JOI: 08:00-16:00
 VINERI: 08:00-16:00

PROGRAM DE LUCRU CU PUBLICUL

LUNI: 09:00 – 13:00
MARŢI: 09:00 – 13:00; 16:00 – 18:00
MIERCURI: 09:00 – 13:00
JOI: 09:00 – 13:00
VINERI: 09:00 – 13:00

PROGRAM DE AUDIENTE

LUNI: 14:00 – 16:00

DATE DE CONTACT:

S.P.C.L.E.P. VARIAŞ, COMUNA VARIAŞ, NR. 619

JUDEŢUL TIMIŞ, COD POŞTAL : 307455

0256.387.029

http://www.primaria-varias.ro

ȘEF SERVICIU:

ZAICA RĂZVAN-ANDREI
mailto:evidenta.persoanelor@primaria-varias.ro

ACTELE  DE  IDENTITATE  SE ELIBEREAZĂ  ÎN 7 ZILE, IAR  CAZURILE  DE  URGENŢĂ  IN  2 ZILE.
 

     Vă informăm cu privire la faptul că, prin O.U.G. nr. 41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 490/30.06, au fost aduse modificări cadrului normativ din domeniul evidenţei persoanelor şi stării civile, precum şi cu privire la măsurile organizatorice ce trebuie adoptate aferent taxelor extrajudiciare de timbru, astfel cum acestea sunt prezentate în continuare:

  1. În domeniul evidenţei persoanelor
  2. Eliberarea cărţii de identitate este scutită de taxa judiciară de timbru.
  3. Preschimbarea actelor de identitate pentru cetăţenii români, precum şi înscrierea menţiunilor privind schimbarea domiciliului sau a reşedinţei cetăţenilor români sunt supuse taxelor extrajudiciare de timbru.

Având în vedere modificările legislative mai sus menţionate, în activitatea de evidenţă a persoanelor, taxa extrajudiciară de timbru se percepe în următoarele cazuri:

  • eliberarea cărţii de identitate ca urmare a schimbării domiciliului (în aceeaşi localitate, dintr-o localitate în alta şi din străinătate în România);
  • preschimbarea buletinelor de identitate;

înscrierea în actul de identitate a menţiunii privind stabilirea reşedinţei.

Cererile pentru eliberarea actelor de identitate se depun personal, iar cãrtile de identitate se elibereazã titularilor. În situatia în care solicitantul nu se aflã în tarã, mandatarul va prezenta procurã pe care se aflã aplicatã fotografia titularului, autentificatã de misiunea diplomaticã sau oficiul consular de carierã al României din statul în care se aflã solicitantul. În cuprinsul procurii este necesar sã se regãseascã referirea expresã la obiectul mandatului.
Cetãtenii români aflati în strãinãtate pot depune cererea pentru eliberarea primului act de identitate împreunã cu documentele prevãzute de lege la misiunile diplomatice sau la oficiile consulare ale României din statul respectiv.
Documentele cu care se face dovada numelui, prenumelui, cetãteniei si a domiciliului, necesare eliberãrii actului de identitate, se prezintã în original si copie.

CONTRAVALOAREA ACTELOR DE IDENTITATE
   Conform H.G. 797/14.07.2005 si OUG nr. 70/14.06.2009 taxele percepute pentru activitatea de stare civilă și evidență a persoanelor sunt urmatoarele:

CARTEA DE IDENTITATE – 7 LEI
CARTEA DE IDENTITATE PROVIZORIE – 1 LEU
 TAXA DE TIMBRU -5 LEI
TAXA DE TIMBRU
  -taxa de timbru pentru toate cazurile, cu exceptia pierderii, furtului, distrugerii si deteriorãrii actului de identitate = 1 leu
  – taxa de timbru pentru eliberarea actului de identitate ca urmare a pierderii, furtului, distrugerii si deteriorãrii celui detinut = 4 lei

COMUNICAT DE PRESĂ

             Actul de identitate, dreptul şi responsabilitatea fiecărui cetăţean

 

 În baza dispoziţiilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 97/2005 cu modificările şi completările ulterioare, cetăţenii au obligaţia să se legitimize pe teritoriul României cu un act de identitate. Actul de identitate este documentul care se eliberează cetăţeanului român pentru a dovedi identitatea, cetăţenia şi domiciliul, necesar la valorificarea drepturilor şi obligaţiilor prevăzute de Constituţie, precum şi în celelalte legi şi acte normative.

În cazul expirării termenului de valabilitate al actului de identitate, cetăţenii se pot prezenta la serviciul public comunitar de evidenţă a persoanelor la care sunt arondaţi cu domiciliul sau reşedinţa cu cel mult 180 de zile înainte, dar nu mai puţin de 15 zile, pentru a solicita punerea în legalitate cu un act de identitate. Există posibilitatea păstrării de către titular a vechiului act de identitate aflat în termen de valabilitate, până la emiterea noii cărţi de identitate.

În termen de 15 zile de la împlinirea vârstei de 14 ani sau de la producerea uneia dintre situaţiile mai jos enumerate, cetăţenii sunt obligaţi să solicite eliberarea unui act de identitate:

– dacă s-a modificat numele sau prenumele titularului, prenumele părinţilor, data sau locul naşterii;

– în cazul schimbării domiciliului;

– în cazul schimbării denumirii sau a rangului localităţilor şi străzilor, al renumerotării imobilelor sau rearondării acestora, al înfiinţării localităţilor sau străzilor;

– în cazul atribuirii unui nou CNP;

– în cazul deteriorării actului de identitate;

– în cazul pierderii, furtului sau distrugerii actului de identitate;

– când fotografia din cartea de identitate nu mai corespunde cu fizionomia titularului;

– în cazul schimbării sexului;

– în cazul anulării;

– pentru preschimbarea buletinelor de identitate

Precizăm faptul că nerespectarea dispoziţiilor legale constituie contravenţie şi se sancţionează după caz, cu amenzi cuprinse între 40 Ron – 80 Ron.

Termenele de valabilitate ale cărţii de identitate sunt:

  • Pentru persoanele cu vârsta cuprinsă între 14 – 18 ani,termenul de valabilitate a cărŃii de identitate este de 4 ani;
  • Pentru persoanele cu vârsta cuprinsă între 18 – 25 ani, termenul de valabilitate a cărţii de identitate este de 7 ani;
  • După împlinirea vârstei de 25 de ani, termenul de valabilitate a cărţii de identitate este de 10 ani;
  • După împlinirea vârstei de 55 de ani, cartea de identitate se eliberează cu termen de valabilitate permanent.

Taxele pentru eliberea actelor de identitate sunt:

– pentru cartea de identitate: 7 lei ;

– pentru cartea de identitate provizorie: 1 leu ;

– taxa extrajudiciară de timbru : 5 lei sau timbru fiscal.

Taxele se achită la caseria Primăriei Variaş.

MAI JOS PUTEŢI DESCĂRCA INFORMAŢII DESPRE ACTELE NECESARE OBŢINERII CĂRŢII DE IDENTITATE PENTRU DIFERITE SITUAŢII

pdf_iconCadrul legal

pdf_iconIn atentia cetatenilor

pdf_iconStarea civila

pdf_iconCartea de identitate

pdf_iconCarte identitate provizorie pentru cetateni romani cu domiciliu in strainatate

pdf_iconSchimbarea domiciliului din strainatate in Romania

pdf_iconSchimbarea domiciliului, denumirea strazii

pdf_iconProcedura de obtinere a cartii de identitate la varsta de 14 ani

pdf_iconPierderea, furtul, distrugerea

pdf_iconInscrierea mentiunii de resedinta

pdf_iconEliberare CI Provizorie

pdf_iconEliberare act identitate la expirarea termenului de valalabilitate

pdf_iconEliberare act identitate 18 ani

pdf_iconEliberare act identitate 14 ani

pdf_iconEliberare CI la dobandirea cetateniei romane

pdf_iconContravaloarea actelor de identitate si a timbrului fiscal

pdf_iconDovada adresei de domiciliu