Registru pentru evidenta proiectelor de hotarari

P.H. privind insusirea si aprobarea dispozitiei nr. 113 din 23.12.2019

P.H. privind incetarea de drept a mandatului de consilier a dlui. Oprescu Ion

P.H. privind aprobarea bugetului local pe anul 2020

P.H. privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe 2020 la SC Prima Varias SRL

P.H. cu privire la revocarea HCl nr. 37 din 18.06.2018 si HCL 61 din 20.09.2018

P.H. cu privire la aprobarea documentatiei cadastrale drumuru DS 17 si DS 19 Gelu

P.H. cu privire la acoperirea definitiva din excedentul bugetului local a deficitului sectiunii de dezvoltare la data de 31.12.2019

Proiect de Hotarare privind aprobarea Proiectului de retea scolara a Comunei Varias care va functiona in anul scolar 2020 – 2021

Proiect de Hotarare privin Agenda Culturala anul 2020

Proiect de Hotarare transformare post de natura contractuala de casier din Compartimentul Financiar Contabil Impozite si Taxe

Proiect de Hotarare schimbare denumire post Inpector la Compartiment Fond locativ, resurse umnae, achizitii publice

Proiect de Hotarare privind incetarea de drept a mandatului de drept a mandatului de Consilier a Domnului Dumitrescu Nicu

Proiect de Hotarare privind stabilirea impozitelor si taxelor locale, precum si a taxelor speciale pe anul 2020

Proiect de Hotarare privind aprobarea planului de actiuni beneficiari VMG

Proiect de Hotarare privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare a Consiliului Local Varias

Proiect de Hotarare privind aprobarea inscrierii in CF a imobilului Nr. cadastral Cv6P7 – 71

Proiect de Hotarare privind stabilirea comisiei mobile pentru cazurile de violenta domestica

Proiect de Hotarare privind rectificarea bugetului local pe anul 2019

PH cu privire la rectificarea bugetului local pe anul 2019

PH cu privire la desmembrarea imobilului intravilan inscris in CF Nr. 405968

Ph privind structura organizatorica si statul de functii al aparatului de specialitate al primarului Com. Varias

PH privind dotarea SVSU cu utilaje

PH cu privire la modificarea HCL Nr. 4 din 11.03.2019