Registru pentru evidenta proiectelor de hotarari

PROIECT DE HOTARARE Nr. 61 din 10 Mai 2022 cu privire la aprobarea vanzarii prin licitatie publica a unor terenuri intravilane situate in localitatile Varias , Gelu , Sanpetru Mic

Proiect de hotarare privind inchirierea unei suprafete de 300 mp din CF 402351 din sat Sanpetru Mic

PROIECT DE HOTARARE cu privire la alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului local al Comunei Varias Judetul Timis

PROIECT DE HOTARARE cu privire la aprobarea pretului pentru furnizarea apei potabile si stabilirea taxei de bransare privind Serviciul Public de Alimentare cu Apa.

PROIECT DE HOTARARE cu privire la aprobarea insusirea raportului de evaluare si stabilirea pretului de vanzare a terenului intravilan in suprafata de 3000 mp catre SC HULBAR si CO SRL

PROIECT DE HOTARARE cu privire la aprobarea indexarii cu rata inflatiei 5,1 la suta

Proiect hotarare aprobarea documentatiei cadastrale de dezmembrare a imobilului inscris in CF 406226

Proiect hotarare modificare HCL nr. 2 din 02.02.2022

Proiect hotarare extindere retea distributie gaze naturale pentru satele Gelu si Sanpetru Mic

PH aprobarea documentatiei cadastrale de dezmembrare a imobilului inscris in CF 406639 in 2loturi distinte

PH aprobare documentatiei cadastrale de dezmembrare a imobilului inscris in CF 406648 in 2 loturi distincte

PH aprobarea documentatiei cadastrale de dezmembrare a imobilului inscris in CF 406643 in trei loturi distincte

PH raport de activitate a SC PRIMA VARIAS SRL

PH aprobare buget de venituri si cheltuieli pe anul 2022 SC PRIMA VARIAS SRL

PH retragere drept de folosinta gratuita de teren doamnei Bancsov Andreea pentru construirea unei locuinte

PH aprobarea documentatiei cadastrale de alipire a doua imobile, inscrise in CF nr.404970 Varias si CF nr. 404977 Varias

PH aprobare, insusire raport de evaluare si stabilirea pretului de vanzare a terenului extravilan in suprafata de 39.392mp catre SC TRANSPORT LITTLE LUKA SRL

PH aprobarea vanzarii terenului intravilan in C.F. nr. 400269 catre SC HULBAR & CO SRL

PH aprobarea imputernicirii Domnului Primar de a reprezenta com. VariasPH atestarea apartenentei terenului inscris in CF nr. 401701 Varias la domeniul privat al Comunei Varias

PH aprobare documentatie de licitatie publica, privind vanzarea unor terenuri intravilane situate in com. Varias, loc. Varias si Gelu

PH aprobare, insusire Rap. de evaluare, a pretului de pornire a licitatiei, a garantiei de participare la licitatie,privind vanzarea unor terenuri intravilane situate in com. Varias, loc. Varias si Gelu

PH atestarea apartenentei terenului inscris in CF nr. 401701 Varias la domeniul privat al Comunei Varias

PH privind aprobarea rectificarii bugetului local pe anul 2022

P.H. privind stabilirea AJUSTARE pret apa potabila, stabilirea procentului de pierderi tehnologice de apa si aprobare program de reparatii in regie propie a operatorului SC PRIMA VARIAS SRL

P.H. privind numirea Administratorului de la SC PRIMA VARIAS SRL

P.H. privind rectificarea bugetului local pe anul 2021

P.H. privind aprobarea modificarii Anexei Hotararii nr.22 din 07.Martie.2018

P.H. privind aprobarea Programului anual al achizitiilor publice pe anul 2022

P.H. privind instituirea unor facilitati fiscale aplicabile obligatiilor bugetare restante datorate bugetului local al Comunei Varias

P.H. privind aprobarea completarii si modificarii Anexei de la Hotararea Consiliului Local Nr.11 din 22.Decembrie.2020

P.H. privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati pentru investitia „MODERNIZARE DRUM COMUNAL DC33 SI AMENAJARE STRAZI IN SATUL SANPETRU MIC”

P.H. privind stabilirea impozitelor si taxelor locale, precum si a taxelor speciale pe anul 2022

P.H. cu privire la aprobarea inscrierii in Cartea Funciara a imobilelor avand nr. cadastrale DE 1453, DE 1456 si DE 1457

P.H. cu privire la dezmembrarea imobilului inscris in Cartea Funciara la CF nr.406403

P.H. cu privire la dezmembrarea imobilului cu nr. CF 406405

P.H. cu privire la dezmembrarea imobilului cu nr. CF 406408

P.H. cu privire la aprobarea inscrierii in Cartea Funciara a imobilelor avand nr. cadastral DE 1074, DE 1082, DE 1096 DE 1078 DE 1342 DE 1209

P.H. cu privire la aprobarea, insusirea Rapoartelor de evaluare, a pretului de pornire a licitatiei , a garantiei de participare la licitatie, privind vanzarea unor terenuri intravilane

P.H. cu privire la aprobarea inscrierii in Cartea Funciara a imobilului avand nr.cadastral PS 1460 aflat in extravilanul localitatii Gelu

P.H. cu privire la aprobarea inscrierii in Cartea Funciara a imobilului avand nr.Cadastral Cv32P27 aflat in intravilanul localitatii Gelu

P.H. cu privire la aprobarea documentatiei de licitatie publica privind vanzarea unor terenuri intravilane situate in Comuna Varias

P.H. privind aprobarea cererii de finantare si a devizului general

P.H. privind desemnarea domnului Galamba Mihai de a face parte din comisia de concurs pentru ocuparea functiei de director si director adjunct al Scolii Gimnaziale Varias

P.H. privind rectificarea bugetului local pe anul 2021

P.H. privind rectificarea bugetului local pe anul 2021

P.H. cu privire la alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local al Comunei Varias

P.H. RECTIFICARE BUGET LOCAL PE ANUL 2021

P.H. Exprimarea Acordului pentru intrarea in legalitate a constructiei edificate fara forme legale, pentru constructia atelier de reparatii auto P+M, depozitare P si anexe

P.H. Aprobarea vanzarii prin licitatie publica a unor terenuri intravilane situate in com. Varias

P.H. Aprobare insusire Rap. de Evaluare, a pretului de pornire a licitatiei, a garantiei de participare privind vanzarea terenurilor intravilane situate in com. Varias

P.H. Aprobare insusire acord de cooperare privind organizarea si executarea unor activ necesare com. Varias

P.H. Aprobare inchiriere prin licitatie publica a restaurantului din incinta Strandului comunal Varias

P.H. Aprobare documentatie licitatie publica vanzare terenuri intravilane in com. Varias

P.H. Aprobare documentatie de atribuire a contractului de inchiriere a restaurantului din incinta Strandului comunal Varias

P.H. privind aprobarea Contului de incheiere a exercitiului financiar pe anul 2020 a SC PRIMA VARIAS SRL

P.H. privind modificarea Hotararii Consiliului Local al Comunei Varias nr.25 din 29.Iulie.2021

P.H. privind aprobarea unor masuri de imbunatatire a actului de transparenta institutionala

P.H. cu privire la aprobarea sistarii Cartii Funciare vechi nr.406356 si inscrierea numarului cadastral 509-510b intr-o carte funciara noua

P.H. cu privire la aprobarea inscrierii in Cartea Funciara a imobilului avand Nr. cadastral NGL 1252

P.H cu privire la aprobarea inscrierii in Cartea Funciara a imobilului avand nr. cadastral NGL 1328-1

P.H. privind aprobarea prelungirii valabilitatii Scrisorii de garantie

P.H. cu privire la aprobarea, insusirea Raportului de Evaluare si stabilirea pretului de vanzare a terenului intravilan in suprafata de 3000 mp catre SC ROSS&LI SRL

P.H. privind rectificarea bugetului local pe anul 2021

P.H. privind numirea Administratorului de la S.C. PRIMA VARIAS S.R.L

P.H. privind revocarea Administratorului de la S.C. PRIMA VARIAS S.R.L

P.H. privind incetarea de drept a mandatului de consilier local a Domnului Mișcă Cecilian-Badea in urma demisiei

P.H. privind rectificarea bugetului local pe anul 2021

P.H. cu privire la alegerea Viceprimarului Comunei Varias

P.H. privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici conform Devizului general intocmit in cadrul Proiectului tehnic nr.1483 din 2019

P.H. privind aprobarea Raportului de activitate a SC PRIMA VARIAS SRL

P.H. cu privire la aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2021 al SC PRIMA VARIAS SRL

P.H. cu privire la aprobarea indexarii cu rata inflatiei 2,6%

P.H. cu privire la aprobarea Raportului anual al primarului pe anul 2020 privind starea economica, sociala si de mediu a Comunei Varias

P.H. cu privire la aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare a Consiliului Local al Comunei Varias

P.H. privind aprobarea solicitarii prelungirii Scrisorii de garantie Nr.231 din 12.05.2020

P.H. privind aprobarea Proiectului de retea scolara a Comunei Varias,Judetul Timis

P.H. cu privire la modificarea Hotararii Consiliului Local al Comunei Varias

P.H. privind incetarea de drept a mandatului de consilier local a Domnului Luchin Dragoslav in urma demisiei

P.H. privind aprobarea bugetului local pe anul 2021

P.H. cu privire la alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local al Comunei Varias Judetul Timis

P.H. privind stabilirea impozitelor si taxelor locale

P.H. cu privire la modificarea si aprobarea Organigramei si a Statului de functii al aparatului de specialitate al primarului Comunei Varias

P.H. privind aprobarea aderarii Comunei Varias Judetul Timis la Asociatia pentru Promovarea si Dezvoltarea Turismului in judetul Timis

P.H. cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al compartimentului de asistenta sociala organizat la nivelul Comunei Varias

P.H. privind aprobarea completarii si modificarii Anexei Hotararii Consiliului Local Nr.10 din 09.Aprilie.2020 privind aprobarea Programului anual al achizitiilor publice pentru anul 2020

P.H. privind aprobarea programului anual al achizitiilor publice pentru anul 2021

P.H. privind aprobarea alocarii sumei de bani din bugetul local pentru proprietate de stat din Gelu Nr.515 Judetul Timis

P.H. cu privire la aprobarea planului de actiuni si de lucrari de interes local pentru repartizarea orelor de munca pentru beneficiarii de Ajutor social

P.H. cu privire la aprobarea Regulamentului privind facilitatile acordate unor categorii de cetateni si entitati la transportul public

P.H. privind aprobarea rectificarii bugetului local pe anul 2020

P.H. privind insusirea si aprobarea Dispozitiilor Nr.92,Nr.101, Nr.104, Nr.109, Nr.2 si Nr.21 cu privire la rectificarea bugetului local pe anul 2020

P.H. privind stabilirea impozitelor si taxelor locale, precum si a taxelor speciale pe anul 2021

Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta a CL Varias

Proiect de Hotarare cu privire la organizarea Consiliului Local Varias

Proiect de Hotarare privind aprobarea, insusirea Rapoartelor de evaluare, a preturilor minime de vanzare, a garantiei de participare si a documentatiei de atribuire privind vanzarea unor terenuri proprietate privata a Comunei Varias judetul Timis

Proiect de Hotarare privind aprobarea Raportului de activitate a SC PRIMA VARIAS SRL

Proiect de Hotarare privind aprobarea contului de inchidere a exercitiului financiar al SC PRIMA VARIAS SRL, pentru anul 2019

Proiect de Hotarare privind aprobarea prelungirii valabilitatii Scrisorii de garantie de la FNGCIMM SA IFN pentru „Extinderea sistemelor de alimentare cu apa potabila si canalizare menajera in localitatea Varias,judetul Timis”

Proiect de Hotarare cu privire la infiintarea unei Societati Comerciale

Proiect de Hotarare privind aprobarea aderarii comunei Varias la Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara „Societatea Metropolitana de Transport Timisoara”

Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Strandului Comunal din localitatea Varias

Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local pe anul 2020

Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta al CLV

P.H. privind aprobarea Metodologiei de redactare si circulatie a Proiectelor de hotarari ale Consiliului local si a Dispozitiilor primarului, conform Codului Administrativ

P.H. privind aprobarea acordului de principiu in vederea efectuarii unui schimb de terenuri

P.H. cu privire la aprobarea prin licitatie publica a terenurilor din intravilanul localitatii Varias

P.H. cu privire la aprobarea prelungirii Planului de Urbanism General al Comunei Varias Judetul Timis

P.H. cu privire la aprobarea masurilor pentru eficientizarea activitatii de inscriere a datelor in registrul agricol

P.H. cu privire la alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local al Comunei Varias, Judetul Timis

P.H. cu privire la dezmembrarea, dezlipirea imobilului intravilan inscrise in Cartea Funciara la CF Nr. 405967

P.H. cu privire la dezmembrarea, dezlipirea imobilelor intravilane inscrise in Cartea Funciara la CF Nr. 406164 si CF Nr. 406165

P.H. privind aprobarea rectificarii bugetului local pe anul 2020

Proiect hotarare privind rectificarea de buget pe anul 2020

P.H. privind stabilirea conditiilor si a punctajului pentru acordarea terenurilor, fara licitatie publica, in vederea construirii de locuinte

P.H. privind aprobarea aderarii Unitatii Administrativ Teritoriale Comuna Valcani

P.H. cu privire la aprobarea cuantumului si platii cotizatiei anuale catre Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara ”Distributie Gaz Timis Vest” pentru anul 2020

P.H. privind aprobarea solicitarii unei Scrisori de garantare

P.H. cu privire la rezilierea Contractului de Concesiune Nr. 3822 din 25.Mai.2018 de comun acord

P.H. cu privire la aprobarea rezilierii Contractului de inchiriere Nr. 1985 din 08.Iunie.2006

P.H. privind aprobarea programului anual al achizitiilor publice pentru anul 2020

P.H. cu privire la alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local al Comunei Varias Judetul Timis

P.H. privind insusirea si aprobarea dispozitiei nr. 113 din 23.12.2019

P.H. privind incetarea de drept a mandatului de consilier a dlui. Oprescu Ion

P.H. privind aprobarea bugetului local pe anul 2020

P.H. privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe 2020 la SC Prima Varias SRL

P.H. cu privire la revocarea HCl nr. 37 din 18.06.2018 si HCL 61 din 20.09.2018

P.H. cu privire la aprobarea documentatiei cadastrale drumuru DS 17 si DS 19 Gelu

P.H. cu privire la acoperirea definitiva din excedentul bugetului local a deficitului sectiunii de dezvoltare la data de 31.12.2019

Proiect de Hotarare privind aprobarea Proiectului de retea scolara a Comunei Varias care va functiona in anul scolar 2020 – 2021

Proiect de Hotarare privin Agenda Culturala anul 2020

Proiect de Hotarare transformare post de natura contractuala de casier din Compartimentul Financiar Contabil Impozite si Taxe

Proiect de Hotarare schimbare denumire post Inpector la Compartiment Fond locativ, resurse umnae, achizitii publice

Proiect de Hotarare privind incetarea de drept a mandatului de drept a mandatului de Consilier a Domnului Dumitrescu Nicu

Proiect de Hotarare privind stabilirea impozitelor si taxelor locale, precum si a taxelor speciale pe anul 2020

Proiect de Hotarare privind aprobarea planului de actiuni beneficiari VMG

Proiect de Hotarare privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare a Consiliului Local Varias

Proiect de Hotarare privind aprobarea inscrierii in CF a imobilului Nr. cadastral Cv6P7 – 71

Proiect de Hotarare privind stabilirea comisiei mobile pentru cazurile de violenta domestica

Proiect de Hotarare privind rectificarea bugetului local pe anul 2019

PH cu privire la rectificarea bugetului local pe anul 2019

PH cu privire la desmembrarea imobilului intravilan inscris in CF Nr. 405968

Ph privind structura organizatorica si statul de functii al aparatului de specialitate al primarului Com. Varias

PH privind dotarea SVSU cu utilaje

PH cu privire la modificarea HCL Nr. 4 din 11.03.2019