Registru pentru evidenta proiectelor de hotarari

Proiect de Hotarare privind aprobarea, insusirea Rapoartelor de evaluare, a preturilor minime de vanzare, a garantiei de participare si a documentatiei de atribuire privind vanzarea unor terenuri proprietate privata a Comunei Varias judetul Timis

Proiect de Hotarare privind aprobarea Raportului de activitate a SC PRIMA VARIAS SRL

Proiect de Hotarare privind aprobarea contului de inchidere a exercitiului financiar al SC PRIMA VARIAS SRL, pentru anul 2019

Proiect de Hotarare privind aprobarea prelungirii valabilitatii Scrisorii de garantie de la FNGCIMM SA IFN pentru „Extinderea sistemelor de alimentare cu apa potabila si canalizare menajera in localitatea Varias,judetul Timis”

Proiect de Hotarare cu privire la infiintarea unei Societati Comerciale

Proiect de Hotarare privind aprobarea aderarii comunei Varias la Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara „Societatea Metropolitana de Transport Timisoara”

Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Strandului Comunal din localitatea Varias

Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local pe anul 2020

Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta al CLV

P.H. privind aprobarea Metodologiei de redactare si circulatie a Proiectelor de hotarari ale Consiliului local si a Dispozitiilor primarului, conform Codului Administrativ

P.H. privind aprobarea acordului de principiu in vederea efectuarii unui schimb de terenuri

P.H. cu privire la aprobarea prin licitatie publica a terenurilor din intravilanul localitatii Varias

P.H. cu privire la aprobarea prelungirii Planului de Urbanism General al Comunei Varias Judetul Timis

P.H. cu privire la aprobarea masurilor pentru eficientizarea activitatii de inscriere a datelor in registrul agricol

P.H. cu privire la alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local al Comunei Varias, Judetul Timis

P.H. cu privire la dezmembrarea, dezlipirea imobilului intravilan inscrise in Cartea Funciara la CF Nr. 405967

P.H. cu privire la dezmembrarea, dezlipirea imobilelor intravilane inscrise in Cartea Funciara la CF Nr. 406164 si CF Nr. 406165

P.H. privind aprobarea rectificarii bugetului local pe anul 2020

Proiect hotarare privind rectificarea de buget pe anul 2020

P.H. privind stabilirea conditiilor si a punctajului pentru acordarea terenurilor, fara licitatie publica, in vederea construirii de locuinte

P.H. privind aprobarea aderarii Unitatii Administrativ Teritoriale Comuna Valcani

P.H. cu privire la aprobarea cuantumului si platii cotizatiei anuale catre Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara ”Distributie Gaz Timis Vest” pentru anul 2020

P.H. privind aprobarea solicitarii unei Scrisori de garantare

P.H. cu privire la rezilierea Contractului de Concesiune Nr. 3822 din 25.Mai.2018 de comun acord

P.H. cu privire la aprobarea rezilierii Contractului de inchiriere Nr. 1985 din 08.Iunie.2006

P.H. privind aprobarea programului anual al achizitiilor publice pentru anul 2020

P.H. cu privire la alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local al Comunei Varias Judetul Timis

P.H. privind insusirea si aprobarea dispozitiei nr. 113 din 23.12.2019

P.H. privind incetarea de drept a mandatului de consilier a dlui. Oprescu Ion

P.H. privind aprobarea bugetului local pe anul 2020

P.H. privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe 2020 la SC Prima Varias SRL

P.H. cu privire la revocarea HCl nr. 37 din 18.06.2018 si HCL 61 din 20.09.2018

P.H. cu privire la aprobarea documentatiei cadastrale drumuru DS 17 si DS 19 Gelu

P.H. cu privire la acoperirea definitiva din excedentul bugetului local a deficitului sectiunii de dezvoltare la data de 31.12.2019

Proiect de Hotarare privind aprobarea Proiectului de retea scolara a Comunei Varias care va functiona in anul scolar 2020 – 2021

Proiect de Hotarare privin Agenda Culturala anul 2020

Proiect de Hotarare transformare post de natura contractuala de casier din Compartimentul Financiar Contabil Impozite si Taxe

Proiect de Hotarare schimbare denumire post Inpector la Compartiment Fond locativ, resurse umnae, achizitii publice

Proiect de Hotarare privind incetarea de drept a mandatului de drept a mandatului de Consilier a Domnului Dumitrescu Nicu

Proiect de Hotarare privind stabilirea impozitelor si taxelor locale, precum si a taxelor speciale pe anul 2020

Proiect de Hotarare privind aprobarea planului de actiuni beneficiari VMG

Proiect de Hotarare privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare a Consiliului Local Varias

Proiect de Hotarare privind aprobarea inscrierii in CF a imobilului Nr. cadastral Cv6P7 – 71

Proiect de Hotarare privind stabilirea comisiei mobile pentru cazurile de violenta domestica

Proiect de Hotarare privind rectificarea bugetului local pe anul 2019

PH cu privire la rectificarea bugetului local pe anul 2019

PH cu privire la desmembrarea imobilului intravilan inscris in CF Nr. 405968

Ph privind structura organizatorica si statul de functii al aparatului de specialitate al primarului Com. Varias

PH privind dotarea SVSU cu utilaje

PH cu privire la modificarea HCL Nr. 4 din 11.03.2019